Νηπιαγωγείο

Μεγάλοι Αστερίες
( 5 έως 6 ετών)

Στο νηπιαγωγείο η προσέγγιση της μάθησης γίνεται με ολιστικό τρόπο, προσφέροντας ποικίλα ερεθίσματα που έχουν νόημα για τα παιδιά και δημιουργώντας συνδέσεις με την σύγχρονη καθημερινή ζωή και την τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Η φυσική περιέργεια των παιδιών να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους και το παιχνίδι, αποτελούν την βάση για την οργάνωση μαθησιακών καταστάσεων στο πλαίσιο διερευνήσεων που προάγουν την ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων. Η μάθηση γίνεται μια ενδιαφέρουσα διαδικασία που θα συνεχισθεί σε όλη τους τη ζωή.

Παιδί και Επικοινωνία

Γλώσσα

Η Γλώσσα αποτελεί κοινό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και μέσο προσωπικής ενδυνάμωσης σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και κοινωνικής δραστηριοποίησης. Η Θεματική Ενότητα Γλώσσα διακρίνεται σε τρεις υποενότητες, οι οποίες αλληλεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται.

Προφορική Επικοινωνία

Οι Μεγάλοι Αστερίες στην σχολική τους ζωή έχουν ευκαιρίες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την προφορική επικοινωνία και τους βοηθούν:
• να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους,
• να υιοθετούν κριτική στάση απέναντι σε πληροφορίες και σε απόψεις των άλλων,
• να υιοθετούν τους κανόνες/αρχές που διέπουν τη γλώσσα ως δομή και ως
• σύστημα επικοινωνίας,
• να προσαρμόζουν τους κώδικες επικοινωνίας στις απαιτήσεις της εκάστοτε κατάστασης και των κοινωνικοπολιτισμικών συνθηκών,
• να δείχνουν σεβασμό και ενδιαφέρον σε σχέση με τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρίες (π.χ. νοηματική γλώσσα).

Γραπτή Επικοινωνία

Οι Μεγάλοι Αστερίες εμπλέκονται σε δραστηριότητες που τους ενθαρρύνουν:
• να απολαμβάνουν την ανάγνωση βιβλίων και διαφορετικών γραπτών κειμένων,
• να επιδίδονται σε πρακτικές ολικής, προσποιητής και συμμετοχικής ανάγνωσης,
• να υιοθετούν κριτική στάση στο περιεχόμενο των γραπτών κειμένων,
• να σέβονται την προσπάθεια εμπλοκής σε πράξεις γραφής με όποιον τρόπο γίνεται,
• να εκτιμούν τη χρησιμότητα των διαφόρων σημειωτικών τρόπων για την παραγωγή γραπτού κειμένου και να αξιολογούν τη «μονιμότητα» του γραπτού κειμένου στον χρόνο.

Πολυγλωσσική Επικοινωνία

Τα νήπια μεγαλώνουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Η αποτελεσματική συμμετοχή των παιδιών στα διάφορα πεδία δράσης τους στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον προϋποθέτει την κάλυψη των επικοινωνιακών τους αναγκών (τόσο σε επίπεδο κατανόησης όσο και σε επίπεδο παραγωγής κειμένων). Η εκτίμηση της σημασίας της γνώσης και χρήσης των γλωσσών, ο σεβασμός στην γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία, η αποδοχή και η αναγνώριση της αξίας των γλωσσικών και πολιτισμικών τους καταβολών αποτελούν απαραίτητα εφόδια.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι Μεγάλοι Αστερίες ανακαλύπτουν την αγγλική γλώσσα, με την βοήθεια της υπεύθυνης των Αγγλικών. Τα νήπια συμμετέχουν σε αναπτυξιακά κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια, με δημιουργικές, ευχάριστες δραστηριότητες στα Αγγλικά. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά χτίζουν σιγά σιγά το δικό τους λεξιλόγιο στα Αγγλικά και σταδιακά το χρησιμοποιούν ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης.

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Οι ΤΠΕ, αποτελώντας ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, έχουν επιβάλει έναν νέο τρόπο προσέγγισης της πληροφορίας και έχουν δημιουργήσει νέα κανάλια και προοπτικές επικοινωνίας, ενημέρωσης και έκφρασης. Οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για την μάθηση, καθώς δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν και να δημιουργήσουν με ποικίλα μέσα, που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες τους.

Απτικός Προγραμματισμός Ρομπότ

Οι Μεγάλοι Αστερίες παίζουν με το ρομποτικό ποντίκι Κόμπιτ. Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου, του οποίου ο προγραμματισμός γίνεται με πλήκτρα που βρίσκονται πάνω του. Μπορεί να κινείται με ακρίβεια στον χώρο, εκτελώντας βήματα, προχωρώντας μπροστά, πίσω, και στρίβοντας αριστερά και δεξιά. Το συγκεκριμένο ρομποτικό ποντίκι αποτελεί σημείο εκκίνησης για την εισαγωγή των παιδιών στις βασικές δομές του προγραμματισμού (ακολουθία, επανάληψη, επιλογή).

Παιδί, Εαυτός και Κοινωνία

Προσωπική και Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη

Η Προσωπική και Κοινωνικοσυναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας συνιστά βασική παράμετρο για τη δόμηση του εαυτού και τη σχέση που αναπτύσσουν με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Στο νηπιαγωγείο αξιοποιούνται καθημερινές καταστάσεις, διαμορφώνονται επικοινωνιακές συνθήκες και αναπτυξιακά κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες, με σκοπό οι Μεγάλοι Αστερίες:
• να διαμορφώσουν θετική στάση για τον εαυτό τους,
• να διαμορφώσουν ορθή αντίληψη για τις δυνατότητές τους,
• να αυτονομηθούν,
• να αντιλαμβάνονται και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους,
• να ρυθμίζουν την συμπεριφορά τους,
• να διαχειρίζονται τις προκλήσεις,
• να κατανοούν και να αποδέχονται τις συνέπειες των πράξεών τους,
• να θέτουν στόχους για βελτίωση,
• να συναναστρέφονται και να συνεργάζονται με τους άλλους, εκτιμώντας τον πλουραλισμό και την διαφορετικότητα,
• να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην μάθηση.

Κοινωνικές Επιστήμες

Οι Μεγάλοι Αστερίες συμμετέχουν σε δραστηριότητες, με βασική επιδίωξη να αντιληφθούν τη θέση τους στην κοινωνία ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, και να αναπτύξουν την ικανότητά τους να εκφράζουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους, με στόχο να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Η ανάπτυξη της ιστορικής αντίληψης, η γνωριμία με τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις, η κοινωνική συμμετοχή, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, η σχέση με το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον προσδιορίζουν το πλαίσιο στο οποίο τα παιδιά διαμορφώνουν την κοινωνική τους ταυτότητα.

Παιδί και Θετικές Επιστήμες

Μαθηματικά

Τα νήπια συμμετέχουν σε μαθησιακές καταστάσεις που αξιοποιούν την εμπειρία τους από την καθημερινή ζωή και αναδεικνύουν την σχέση που έχουν τα μαθηματικά με την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων.

Φυσικές Επιστήμες

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η φυσική περιέργεια των μικρών παιδιών να κατανοήσουν τον φυσικό κόσμο και τα φυσικά φαινόμενα, αξιοποιούνται ώστε να εισαχθούν σταδιακά στον επιστημονικό τρόπο σκέψης.

STEAM

Με τους Μεγάλους Αστερίες αξιοποιούμε το εκπαιδευτικό πακέτο της LEGO Education: STEAM Park. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση εισάγει τα παιδιά στην εκπαιδευτική μεθοδολογία STEAM μέσα από μια έμπρακτη και εμπειρική διαδικασία. Το STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) είναι μια φιλοσοφία και ένας τρόπος σκέψης που βοηθά τα παιδιά να διερευνήσουν, να πειραματιστούν, να παρατηρήσουν, να υποβάλουν ερωτήσεις και να γίνουν μέρος της μάθησής τους, παίζοντας.

Ο κύριος Πάρκερ, ο διευθυντής του πάρκου STEAM, κάθε φορά που συναντιέται με τους Μεγάλους Αστερίες τους αναθέτει μια διαφορετική αποστολή! Ζητά την βοήθειά τους, ώστε το πάρκο να γίνει περισσότερο λειτουργικό και ταυτόχρονα ελκυστικό και διασκεδαστικό για τους επισκέπτες. Οι Μεγάλοι Αστερίες αρχίζουν να σκέφτονται σαν μικροί επιστήμονες…

Παιδί, Σώμα, Δημιουργία και Έκφραση

Κινητική Αγωγή

Οι Μεγάλοι Αστερίες εμπλέκονται σε οργανωμένες κινητικές εμπειρίες, ώστε να γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν το σώμα και τις κινητικές τους δυνατότητες με δημιουργικό τρόπο. Το σώμα, η κίνηση, το κινητικό παιχνίδι και η φυσική δραστηριότητα αναδεικνύονται σε βασικά μέσα, τα οποία αφενός ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών και τα κινητοποιούν να συμμετέχουν σε κινητικές δράσεις, αφετέρου σηματοδοτούν το προσωπικό και διά βίου ταξίδι για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας.

Τέχνες

Η επαφή με τις τέχνες συνιστά μια μαθησιακή εμπειρία που είναι σύμφυτη με την ανάγκη των παιδιών να εκφράσουν δημιουργικά τις ιδέες, τα συναισθήματα και τις απόψεις τους, απέναντι σε ζητήματα και καταστάσεις που τα αφορούν.

Εικαστικές Τέχνες

Οι Μεγάλοι Αστερίες γίνονται μικροί καλλιτέχνες, πειραματίζονται με υλικά και συνθέτουν τις δικές τους δημιουργίες.
Οι Μεγάλοι Αστερίες γίνονται θεατές έργων τέχνης και μέσα από ερωτήματα, συνειρμούς και αφηγήσεις, επιχειρούν να προσεγγίσουν τον πρωτογενή τρόπο σκέψης του καλλιτέχνη και ταυτόχρονα δημιουργούν νέες ιδέες για να κατανοήσουν μία κατάσταση.

Θεατρική Τέχνη

Οι Μεγάλοι Αστερίες εμπλέκονται στην θεατρική δημιουργία, μέσα από τα θεατρικά παιχνίδια και την συμμετοχή σε παραστάσεις. Τα νήπια εξελίσσουν τα εκφραστικά τους μέσα, καθώς αντλούν απόλαυση από το θεατρικό βίωμα.

Μουσική

Οι Μεγάλοι Αστερίες, με την βοήθεια του μουσικού, μυούνται στην απόλαυση της μουσικής ακρόασης, στην μουσική έκφραση και εκτέλεση.