Τα Δελφινάκια παίζουν Μαθηματικά!

Τα Δελφινάκια παίζουν Μαθηματικά! Εντοπίζουν ένα ζώο που είναι όμοιο ή διαφορετικό από εκείνο που τους δίνεται, παίζουν με τις χωρικές έννοιες και τις χωρικές σχέσεις, τοποθετώντας τα ζώα τους στις θέσεις που τους ζητούνται, ταξινομούν τα ζώα τους με κριτήριο το χρώμα, δημιουργούν μοτίβα της μορφής Α-Β-Α-Β με τα ζώα τους, σειροθετούν, βάζοντας τα ζώα τους από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο.

Η εμπλοκή των παιδιών σε μαθηματικές δραστηριότητες δεν συντελεί μόνο στην καλύτερη σχολική τους προετοιμασία, αλλά κυρίως στην καλλιέργεια της λογικής σκέψης, στην ανάπτυξη των νοητικών τους δεξιοτήτων και στον εμπλουτισμό της γλώσσας με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά.