Συνεργασία σχολείου - οικογένειας

Στη διεθνή βιβλιογραφία η συνεργασία με τους γονείς αναφέρεται ως ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες επίδρασης στη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού. Η ουσιώδης και δημιουργική συνεργασία των γονέων με το σχολείο φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα στην επίδοση αλλά και τη συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο. Στο «Καραβάκι» η καλλιέργεια αυτής της σχέσης αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Με την υλοποίηση συναντήσεων γονέων και εκπαιδευτικών ,τη συχνή επικοινωνία με τους γονείς, τη στήριξη των γονέων στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην αναπτυξιακή και μαθησιακή πορεία των παιδιών τους, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων με τη συμμετοχή των γονέων επιτυγχάνεται η δημιουργική εμπλοκή των γονέων στη σχολική μας ζωή.
Η ενημέρωση των γονέων γίνεται συλλογικά όταν πρόκειται για γενικά θέματα και για θέματα λειτουργίας του νηπιαγωγείου και προσωπικά όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν συγκεκριμένο νήπιο.
Οι «Κύκλοι Συναντήσεων Γονέων» που ξεκίνησαν το 2013 αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αυτή. Τα θέματα σχεδιάζονται σε συνεργασία με Κοινωνική Λειτουργό και αφορούν ένα ευρύ φάσμα της αναπτυξιακής πορείας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Τα θέματα διαμορφώνονται με γνώμονα την ενημέρωση των γονέων ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται με περισσότερη αυτοπεποίθηση αλλά και τεκμηριωμένη γνώση τα πολλαπλά ερωτήματα που προκύπτουν στο δύσκολο ρόλο τους .