… και τώρα… STEAM!!!

Το S.T.E.M. αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση που στόχος της είναι μέσα από ένα περιβάλλον έρευνας, οι μαθητές να κατανοήσουν το σύμπαν και τον τρόπο αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με αυτό. Προκύπτει από τα αρχικά των Φυσικών Επιστημών (Science), της Τεχνολογίας (Technology), της Μηχανικής (Engineering) και των Μαθηματικών (Μaths). Συχνά το αρτικόλεξο συναντάται ως S.T.E.A.M., καθώς περιλαμβάνεται και η Τέχνη (Art). Σκοπός του S.T.E.A.M. είναι η αλλαγή από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία, στη διδασκαλία όπου θα πρωταγωνιστεί η επίλυση αυθεντικών προβλημάτων, η ενίσχυση της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της συνεργασίας, η διερευνητική αλλά και η ανακαλυπτική μάθηση, καλλιεργώντας την Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking) για την εξεύρεση λύσεων.

To STEAM είναι κάτι περισσότερο από ένα ακρώνυμο.. είναι μια φιλοσοφία κι ένας τρόπος σκέψης που βοηθά τα παιδιά να ενσωματώσουν τη γνώση σε όλους τους κλάδους ενθαρρύνοντας τα να σκέφτονται με ένα δομημένο και ολιστικό τρόπο.
Το steam βοηθά τα παιδιά να διερευνήσουν , να παρατηρήσουν , να υποβάλλουν ερωτήσεις, να προβλέψουν και να γίνουν κομμάτι της μάθησης τους. Το steam είναι ακριβώς αυτό ακριβώς που κάνουμε στο νηπιαγωγείο !!!!
Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται για να αναπτύξουν δεξιότητες φυσικής, τεχνολογίας, μηχανικής, καλλιτεχνικών και μαθηματικών εννοιών μεταξύ των οποίων:
• Σχέση αιτίας και αποτελέσματος
• Δημιουργία προβλέψεων και παρατηρήσεων
• Επίλυση προβλήματος
• Ανάπτυξη φαντασίας
• Δημιουργία παραστάσεων
• Παιχνίδια ρόλων και συνεργασία.
Τα νήπια ενθαρρύνονται να πειραματίζονται, να δοκιμάζουν ιδέες, να απαντούν σε ερωτήσεις, να ανακαλύπτουν!!